Algemene Voorwaarden

Reisorganisatie: Does Travel & Cadushi Tours
Burenstraat 4, Paramaribo, Suriname

Datum oprichting: 1 juli 1960

Lidmaatschappen:
 • IATA-erkend
 • American SOCIETY of Travel Agents (ASTA)
 • European Tourism Associaton (ETOA)
 • United States Tour Operators Association (USTOA)
 • 1 Destination Management Company World (1 DMC World)
 • World of Destination Management Companies (World of DMC’s)
 • Adventure Travel Trade Associaton (ATTA)
 • The International Ecotourism Society (TIES)
 • Suriname Hotel and Tourism Associaton (SHATA)
 • Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)
Kamer van Koophandel en Fabrieken: 5627

Algemeen
Voor reserveringen gemaakt bij een door Does Travel & Cadushi Tours in samenwerking met één van haar buitenlandse en in Suriname gevestigde partners uitgevoerde reis, gelden onderstaande algemene reisvoorwaarden.

Artikel 1: Begrippen
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder ‘de reisorganisatie’: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren vliegtickets, accommodatie, cruises, tours, autohuur en transfers, al dan niet in combinatie, aanbiedt.
Onder ‘de reiziger’ wordt verstaan: de wederpartij van de reisorganisatie.
Onder ‘de reisovereenkomst’ wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij de reisorganisatie zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door de reisorganisatie hierboven aangeboden diensten.

Artikel 2: Tot stand komen van de reisovereenkomst
 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisatie. Dit kan zowel schriftelijk als per e-mail als mondeling geschieden.
 2. Indien de reiziger minderjarig is, is tevens de handtekening van ouder of voogd vereist.
 3. Het aanbod van de reisorganisatie is vrijblijvend en kan zonodig door deze worden herroepen. Herroeping dient onverwijld na de aanvaarding te geschieden.
 4. Na ontvangst van de factuur/boekingsbevestiging dient binnen 7 dagen een aanbetaling van 30% van de reissom te worden voldaan wanneer cruises, accommodatie en/of tours zijn inbegrepen, vermeerderd met eventuele betalingen voor in de reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten. Het bedrag van internationale en eventuele binnenlandse tickets dient afhankelijk van de ‘ticket limit’ van de luchtvaartmaatschappij al dan niet direct te worden voldaan.
 5. Het restant van de reissom dient uiterlijk 3 maanden (of zoveel eerder indien de omstandigheden dat vereisen) voor vertrekdatum in bezit van de reisorganisatie te zijn.
 6. Bij aanmelding binnen 3 maanden voor vertrek ontvangt u op de factuur/bevestiging de betalingsvoorwaarden, daar verschillende betalingsvoorwaarden worden gehanteerd voor verschillende diensten.
 7. In geval van niet tijdige betaling door de reiziger kan na sommatie en na het verstrijken van de in sommatie gestelde termijnen de reis door de reisorganisatie ontbonden worden. In dit geval verplicht de reiziger zich tot vergoeding van de door de reisorganisatie gemaakte communicatie- en annuleringskosten, welke zullen worden verrekend met de aanbetaling. Bovendien is hier artikel 5 van toepassing.
 8. Alle kosten welke door de reisorganisatie moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen, zullen worden verhaald op de reiziger.
Artikel 3: Reissom
 1. Alle gepubliceerde reissommen gelden als indicatieprijzen in de desbetreffende valuta. In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals zijn aangegeven op de website.
 2. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen en belastingen, zoals deze bekend waren bij de reisorganisatie op de dag van publicatie.
 3. Indien de in lid 2 genoemde prijzen, valutakoersen of belastingen veranderen, behoudt de reisorganisatie zich het recht voor de reissommen te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zullen reeds geboekte reizigers zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
Artikel 4: Informatie
 1. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en de hiervoor in lid 1 genoemde bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor rekening van de reiziger.
 2. Ook als de reiziger zich te laat aanmeldt voor het inchecken van zijn/haar vlucht op de luchthaven komen alle kosten voor rekening van de reiziger.
 3. Wij raden de reiziger aan een reis-, ongevallen-, reisbagage- en ziektekostenverzekering af te sluiten, alsmede een annuleringsverzekering. De reiziger kan zich niet beroepen op het feit dat deze reisvoorwaarden hem/haar niet bekend waren.
Artikel 5: Opzegging of wijziging
 1. De reisorganisatie mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
 2. De reisorganisatie mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens, de reiziger onverwijld meegedeelde, gewichtige omstandigheden.
 3. De reisorganisatie verplicht zich om in het geval van wijzigingen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.

Artikel 6: Annulering
Indien de reiziger de geboekte reis annuleert, zijn de volgende bedragen aan de reisorganisatie verschuldigd:
 1. bij annulering tot 8 weken voor vertrek: het aanbetalingsbedrag;
 2. bij annulering tussen 8 en 4 weken voor vertrek: 30% van de reissom;
 3. bij annulering tussen 4 en 2 weken voor vertrek: 50% van de reissom;
 4. bij annulering vanaf 2 weken voor vertrek, afwezigheid bij vertrek of reisonderbreking: 100% van de reissom.

Does Travel & Cadushi Tours kan hier, om redenen van redelijkheid en billijkheid van afwijken. Een en ander echter uitsluitend te zijner beoordelingen met goedkeuring van de desbetreffende leverancier. De reiziger kan hieraan geen rechten verbinden.

 1. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets, cruises, autohuur kan een afwijkende annuleringsregeling gelden.
 2. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.
 3. Voor de meeste lijndienst luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij hun eigen regels voor annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit variëren van een bedrag van € 100,00 tot het volledige tarief. Deze kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Voor sommige accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten geldt een afwijkend tarief.

Bij boekingen van ANVR reisburo‘s hanteren wij de annuleringsvoorwaarden van de ANVR voor pakketreizen.

Artikel 7: Verplichtingen van de reisorganisatie
 1. De reisorganisatie verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reisorganisatie met zich meebrengen.
 2. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld.
 3. De reisorganisatie is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.
Artikel 8: Verplichtingen van de reiziger
 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Does Travel & Cadushi Tours en haar leveranciers en/of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. De reiziger gaat door reservering akkoord hiermede, ook wanneer hij afziet van zijn recht van kennisname. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen en/of nalatigheid.
 2. Voor schade aan gehuurde objecten (appartement/hotel/auto) dient de reiziger ter plaatse een borgsom te voldoen, bijna altijd door middel van een geldige creditcard, waarop alle schaden en/of vermissingen kunnen worden ingehouden. Deze borgsom wordt ter plaatse terugbetaald indien geen schaden zijn voorgekomen.
 3. De reiziger dient zich uiterlijk 72 uur voor vertrek van de terugreis bij de plaatselijke agent of vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van terugkeer. Indien geen plaatselijke vertegenwoordiger aanwezig is, rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.
 4. De reiziger of deelnemer die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Does Travel & Cadushi Tours of haar plaatselijke vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
Artikel 9: Klanttevredenheid
 1. Does Travel & Cadushi Tours streeft samen met haar partners in het buitenland en in Suriname naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid, maar er kunnen natuurlijk in de vele reizen die wij organiseren voor onze klanten altijd kleine ongemakken optreden, in lid 2, 3 en 4 geven wij u aan hoe te handelen bij een eventueel ongemak tijdens uw reis.
 2. De reiziger is verplicht eventuele ongemakken over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen aan de betrokken dienstverlener of aan de vertegenwoordiger Does Travel & Cadushi Tours ter plaatse. Deze zal direct streven naar een passende oplossing.
 3. In Suriname moeten eventuele ongemakken direct worden gemeld aan de leveranciers, aan de reisleiding van Does Travel & Cadushi Tours of op het kantoor van Does Travel & Cadushi Tours.
 4. Ongemakken als in lid 9.1 dienen uiterlijk 1 week na terugkomst van de reiziger schriftelijk aan Does Travel & Cadushi Tours te worden gemeld, vergezeld van een kopie van aangifte bij de plaatselijke vertegenwoordiger.
 5. Als het aangeven van de ongemakken ter plaatse niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klacht op het moment van constateren aan Does Travel & Cadushi Tours in Suriname te worden medegedeeld per telefoon of per e-mail. Als het ongemak vervolgens ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost moet deze binnen 1 week na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd worden bij Does Travel & Cadushi Tours.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
 1. De reisorganisatie (met inbegrip van haar medewerkers) is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.
 2. Indien de reisorganisatie jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal dat onderdeel van de reissom.
 3. De reisorganisatie (met inbegrip van haar bestuurders en medewerkers) kan niet aansprakelijk worden gesteld als een leverancier waarmee zij werkt in het buitenland of in Suriname niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Ook voor kosten voortvloeiende uit eventuele vertragingen van vluchten van luchtvaartmaatschappijen en alle mogelijke schade die hieruit voortvloeit, kan Does Travel & Cadushi Tours nooit aansprakelijk worden gesteld.
 4. Does Travel & Cadushi Tours is IATA-erkend, maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld als een luchtvaartmaatschappij niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen (met inbegrip van haar bestuurders en medewerkers).
 5. Fouten of vergissingen op de website of andere publicaties zijn niet bindend voor de reisorganisatie.
Artikel 11: Deelname aan een tour is geheel voor eigen risico van de reiziger.
 1. De reiziger neemt geheel vrijwillig en voor eigen risico deel aan een tour.
 2. Does Travel & Cadushi Tours kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij een van de hieronder vermelde gebeurtenissen:
 • eventuele ongevallen tijdens de tour, met lichamelijk letsel, blijvend lichamelijk letsel of zelfs met dodelijke afloop, ook niet wanneer een medereiziger hiervan de oorzaak is;
 • bij schade als gevolg van verlies, diefstal, waterschade, beschadiging en/of onklaar maken van persoonlijke eigendommen van de reiziger;
 • gevolgen die voortvloeien uit door de reiziger opgelopen allergieën en/of het niet treffen van de benodigde voorzorgsmaatregelen (vaccinaties, inentingen, etc.);
 • letsel veroorzaakt door giftige planten en/of dieren;
 • alle andere mogelijke schade die een reiziger tijdens een rondreis kan oplopen.
Artikel 12: Bevoegde rechter
 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Surinaamse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de uit hoofde van de aard van het geschil bevoegde rechter in Suriname.